Garma Chang

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Garma Chang (właść. Garma Chen-Chi Chang; 1920–1988) – mnich i uczony buddyjski chińskiego pochodzenia, który wyemigrował do USA, gdzie opublikował wiele prac na temat buddyzmu.

 • Błędy w rozumieniu nauki o karmie powstają głównie wówczas, gdy pojmuje się ją jako naukę o losie i zakłada, iż przemiana karmy lub przeciwstawienie się jej nie są możliwe. Jest to pogląd bardzo fałszywy.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
  • Zobacz też: karma
 • Buddyjska nauka o karmie oczywiście odrzuca koncepcję woli bożej.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Intelekt człowieka nie jest w stanie objąć ostatecznej głębi istoty karmy, przeto sposób działanie karmy pozostaje dla nas – w gruncie rzeczy – tajemnicą.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Istnienia wolnej woli nie można dowieść przez powoływanie się na jakiekolwiek podstawy; można je doświadczyć jedynie bezpośrednio.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Jeśli pustka absolutna lub całkowita nie oznacza nihilistycznej próżni, lecz absolutną transcendencję, to, co nie przebywa ani w istnieniu, ani w nieistnieniu, dlaczego więc używać słowa „pusty” (siunja)? (...)
  Pustka implikuje nieobecność zaciemnień(...)
  Pustka implikuje wszechobecność(...)
  Pustka implikuje równość(...)
  Pustka implikuje bezmiar(...)
  Pustka implikuje brak formy lub kształtu(...)
  Pustka implikuje czystość(...)
  Pustka implikuje bezruch(...)
  Pustka implikuje pozytywną negację(...)
  Pustka implikuje negację negacji(...)
  Pustka implikuje niemożność osiągnięcia lub uchwycenia(...).
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
  • Zobacz też: Siunjata
 • Karma jest działaniem, a każde działanie nieodwracalnie wytwarza energie. Z kolei, energia ta staje się przyczyną następnego działania, zaś nowe działanie jest źródłem nowej energii. I tak oto, energia wyzwala działanie, zaś każda aktywność tworzy energię. Tym sposobem warunkują się wzajemnie, tworząc obieg kołowy (...)
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma jest niewidzialną siła, która kształtuje los człowieka i manifestuje się jako indywidualna i kolektywna, z góry określona i nie określona, równa i różna, a zatem przejawia się jako pewien zewnętrzny kompleks (rzeczy, zdarzeń, związków itp.).
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma jest więc pierwotną siłą napędową, energia, która tworzy, podtrzymuje i niszczy życie wszystkich istot, a także istnienie świata. Cóż jednak jest podstawą tej siły napędowej? Buddyjska odpowiedź na to pytanie brzmi: „Ów napęd pochodzi z woli życia, wypływającej ze źródeł o nazwach «awidja» i «samskara». «Awidja» – to niewiedza, głupota; «samskara» – jest rodzajem instynktownego impulsu, który w efekcie prowadzi do działania.”
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma nigdy nie ograniczała się do pojedynczego człowieka i wiele wielkich sekwencji karmy powstaje w rozlicznych związkach między ludźmi, grupami i narodami, pomiędzy istotami każdego gatunku.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Oto niekończący się kołowrót istnienia, oto co się nazywa w buddyzmie „samsarą”, oto co przedstawia tak zwane „koło życia i śmierci”. Czy w takim ujęciu nauka o karmie nie graniczy z fatalizmem? Nie jest tak, ponieważ karmę gromadzą przecież sami ludzie.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Pomimo faktu, że przyczyna karmiczna może wywoływać wiele, skutków, nie może przecież wywoływać nieskończonej ich ilości.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Pustka nie jest nieobecnością.
  Pustka nie jest unicestwieniem.
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
 • Siła karmy jest pojęciem trudnym do zrozumienia lecz pomimo tego można tę energię odczuwać.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • W ujęciu buddyjskim zła lub dobra karma może powstać dopiero w razie zainteresowana motywacji psychologicznej lub zamiaru.

A zatem, brak zamiaru popełnienia dobrego lub złego czynu uniemożliwia powstanie jakiejkolwiek karmy – czy to dobrej, czy złej. Karmiczny krąg przyczyny i skutku nie jest – wedle buddyzmu – procesem automatycznym.

  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • W wyjaśnieniu nieuniknioności prawa przyczyny i skutku buddyzm i chrześcijaństwo różnią się – najprościej mówiąc – tym, że buddyzm przyjmuje tę nieuniknioność jako „naturalną”, jako nieświadome zjawisko naturalne, natomiast chrześcijaństwo widzi w tym wolę bożą.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Wyróżniająca cecha pustki absolutnej tkwi w jej aspekcie samonegacji lub całkowitej transcendencji. Nawet sama pustka jest pusta i pozbawiona własnej natury. Zwane jest to pustką pustki (siunjata siunjata). W przeciwieństwie do tego doktryna upaniszad mówi o duchowej lub uniwersalnej podstawie wszystkich rzeczy, nazywanej różnie: ostatecznym, czystą egzystencją, Istotą wszystkich istot itp.
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
 • (...) zjawiska, które graniczą z cudem, a które niesie ze sobą każda egzystencja, są dla buddysty manifestacja karmy. Natomiast dla chrześcijanina są one wszystkie pełnymi tajemnic zjawiskami w Kosmosie, wyrazem woli bożej.
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84