Przejdź do zawartości

Alaksandr Firysiuk

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Alaksandr Iwanawicz Firysiuk (ur. 1936) – białoruski działacz baptystyczny, od 1994 roku przewodniczący Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów Białorusi, od 1998 roku prezes Euroazjatyckiej Federacji Związków Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów.

  • Podstawa jedności – to uświadomienie tego, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca Niebieskiego. Wierzymy w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Zbawcę wszystkich ludzi, mamy jeden Kościół Chrystusowy i jedno Królestwo Niebieskie, jedną Biblię – Słowo Boże, jedną ziemię i jedne grzeszne problemy ludzi, wśród których żyjemy i którym chcemy służyć. W tej duchowej wojnie za wyratowanie ludzi jesteśmy zjednoczeni w armii Chrystusa, chociaż mamy różne tradycje i obrzędy.
    • Аснова адзінства – гэта ўсведамленне таго, што мы дзеці аднаго Айца Нябеснага. Мы верым у Сына Божага Езуса Хрыста, Збаўцу ўсіх людзей, у нас адна Царква Хрыстовая і адно Валадарства Нябеснае, адна Біблія – слова Божае, адна зямля і адны грахоўныя праблемы людзей, сярод якіх мы жывём і якім імкнёмся служыць. У гэтай духоўнай вайне o выратаванне людзей мы аб’яднаны ў арміі Хрыста, хоць і маем розныя традыцыі і абрады.
    • Opis: podczas spotkania w kościele archikatedralnym w Mińsku, z okazji modlitwy za jedność chrześcijan, 22 stycznia 2011 r.
    • Źródło: Treba malicca i dziejniczać, kab Boh uczyniu nas zdolnymi imknucca da adzinstwa, catholic.by, 23 stycznia 2011