Przejdź do zawartości

Wolha Abramawa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Wolha Michajłauna Abramawa (białorus. Вольга Міхайлаўна Абрамава; ur. 1953) – białoruska naukowiec i polityk, publicystka, deputowana do Rady Najwyższej Republiki Białorusi; deputowana do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi.

 • Alaksandr Łukaszenka (…) w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzi politykę, która jest popierana i podzielana przez większość mieszkańców kraju.
  • Аляксандар Лукашэнка (…) ва ўнутраным і вонкавым пляне праводзіць палітыку, якая падтрымліваецца і падзяляецца большасьцю насельніцтва краіны. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускіх эліт, Wydawnictwo Arche, Warszawa 2006, ISBN 8389406772, s. 175. (białorus.)
 • jeżeli analizować (…) z punktu widzenia dominującej myśli obywatelskiej, która uformowała się w krajach europejskich, to, bezwarunkowo, nie jest.
  • Калі разглядаць (…) з пункту гледжаньня даміноўнай грамадзкай думкі, якая сфармаваная ў эўрапейскіх краінах, то, безумоўна, не зьяўляецца. (białorus.)
  • Opis: Na pytanie, czy Białoruś jest częścią Europy.
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 41. (białorus.)
 • Jeżeli nie odwoływać się do „hura-patriotycznych haseł”, to być Białorusinem – znaczy odczuwać przynależność do tego obszaru. (…) Nie bez powodu nazywają nas czasem „krajobrazowym” narodem (…).
  • Калі ня скочвацца на „ўра-патрыятычныя” лёзунгі, дык быць беларусам – значыць адчуваць сваю прыналежнасьць да гэтага абшару. (…) Нас не дарма часам называюць „ляндшафтнай” нацыяй (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 123. (białorus.)
 • Lepsza jest eurointegracja, niż (wyolbrzymiając sytuację) gospodarcza autarkia.
  • Лепш эўраінтэграцыя, чым (утрыруем сытуацыю) гаспадарчая аўтаркія. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 68.
 • Litwa, Polska, Ukraina prowadzą politykę, która w perspektywie długoterminowej nie odpowiada ich narodowo-państwowym interesom. (…) nie sądzę, by taki był wybór większości narodu, gdyby pytanie o stosunek do Białorusi było postawione w ogólnonarodowym referendum w każdym z tych krajów.
  • Літва, Польшча, Украіна праводзяць палітыку, якая ў доўгатэрміновым пляне не адпавядае іх нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. (…) я ня думаю, што такім быў бы выбар большасьці народу, калі б пытаньне пра стаўленьне да Беларусі было вынесена на агульнанацыянальны рэфэрэндум у кожнай з гэтых краінаў. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 193.
 • Miejmy świadomość, że pozostaniemy w wojskowo-politycznym sojuszu z Rosją. (…) nie widzę, czemu nie należy być w sojuszu z Federacją Rosyjską, nie wchodząc do niej, a mając szczególne stosunki z Federacją Rosyjską i w tym samym czasie – stworzyć takie same szczególne stosunki z Zachodem. Co więcej, zupełnie idealnym wariantem byłoby, gdyby Rosja zaczęła się kierować w stronę integracji ze strukturami europejskimi.
  • У вайскова-палітычным саюзе з Расеяй мы будзем, давайце разважаць цьвяроза. (…) ня бачу, чаму нельга быць у саюзе з Расейскай Фэдэрацыяй, не ўваходзячы ў яе, а маючы асаблівыя стасункі з Расейскай Фэдэрацыяй, і ў той жа час – наладзіць такія самыя асаблівыя стасункі з Захадам. Больш за тое, зусім ідэальны варыянт – калі і Расея пачала б рухацца ў кірунку інтэграцыі ў эўрапейскія структуры (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 89.
 • Myślę, że nie jest tak tragicznie, jak to widzi jedna strona, i nie tak cudownie, jak widzi druga. (…) proszę spróbować wyobrazić sobie kraj, w którym nie jest tak dobrze, jak piszą gazety państwowe, i nie tak źle, jak piszą niepaństwowe – i dostaniecie ten wynik, jaki jest.
  • Я думаю, ня ўсё так трагічна, як бачыць адзін бок, і ня ўсё так цудоўна, як бачыць другі. (…) паспрабуйце ўявіць краіну, у якой ня ўсё так добра, як пішуць дзяржаўныя газэты, і ня ўсё так дрэнна, як пішуць недзяржаўныя, – і вы атрымаеце той вынік, які ёсьць. (białorus.)
  • Opis: O sytuacji politycznej na Białorusi.
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 41.
 • Od samego początku mojej obecności w polityce jestem politykiem prorosyjskim, ale jednocześnie i proeuropejskim. Staram się utrzymać taką równowagę.
  • я з самага пачатку свайго знаходжаньня ў палітыцы зьяўляюся прарасейскім палітыкам, але адначасова – і праэўрапейскім. Я стараюся трымаць гэты балянс. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 175.
 • Ponieważ jesteśmy krajem, który znajduje się… nie powiem – na pęknięciu cywilizacji, ale w każdym razie na styku cywilizacyjnych typów, Białoruś ma misję bardziej skomplikowaną, i trudniej jest nam artykułować nasze narodowe i państwowe interesy. Naszym interesem jest odmowa od ostatecznego cywilizacyjnego wyboru. A to także jest wybór.
  • Паколькі мы – краіна, якая знаходзіцца… не скажу – на разломе цывілізацыяў, але ва ўсякім разе – на стыку цывілізацыйных тыпаў, у Беларусі місія больш складаная, і нам складаней артыкуляваць нашыя нацыянальныя і дзяржаўныя інтарэсы. Наш інтарэс – гэта адмова ад канчатковага цывілізацыйнага выбару. І гэта – таксама выбар. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 90.
 • W Unii Europejskiej w ogóle nie rozumieją, co się dzieje na Białorusi. Po prostu nie rozumieją! Polityka Unii Europejskiej w stosunku do Białorusi tworzy się nie w Unii – ona tworzy się tutaj, przez tę część politycznej opozycji, która dawno już zajęła pewną polityczną niszę i przekształciła politykę w biznes. Ogólnie, ta część opozycji nie jest zainteresowana (na przekór wielkim słowom, efektownemu hałasowi i politycznym deklaracjom), żeby sytuacja na Białorusi zmieniała się w kierunku demokracji (…) ponieważ wygodnie i komfortowo jest jej istnieć.
  • А ў Эўрасаюзе ўвогуле не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Проста не разумеюць! Палітыка Эўрасаюзу ў дачыненьні да Беларусі фармуецца не ў Эўрасаюзе – яна фармуецца тут, той часткай палітычнай апазыцыі, якая даўно ўжо заняла пэўную палітычную нішу і ператварыла палітыку ў бізнэс. У цэлым, гэтая частка апазыцыі не зацікаўленая (наперакор гучным словам, шумавым эфэктам, палітычным заявам), каб сытуацыя ў Беларусі мянялася ў напрамку дэмакратызацыі (…) таму што ёй выгодна і камфортна існаваць. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 213
 • za pięćdziesiąt lat, z mojego punktu widzenia, Białoruś powinna stać się pełnowartościowym środkowoeuropejskim krajem z wysokimi standardami życia, z wysokim komfortem życia ludzi. I jedyne, czego nie chciałabym pożyczać od Europejczyków, to eurobiurokracja i niektóre wartości obywatelskie.
  • празь пяцьдзясят гадоў, з майго пункту гледжаньня, Беларусь мае зрабіцца паўнацэннай сярэднеэўрапейскай краінай з высокімі жыцьцёвымі стандартамі, з высокай камфортнасьцю для пражываньня людзей. І адзінае, чаго мне не хацелася б пазычаць у эўрапейцаў, – гэта эўрабюракратыя і некаторыя абыватальскія каштоўнасьці. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 25–26.
 • Zachowanie Rosji jest pragmatyczne, odpowiada jej narodowo-państwowym interesom. (…) W stosunku do Białorusi rosyjskie władze prowadzą taką politykę, która nie tylko odpowiada narodowo-państwowym interesom Rosji, ale i popierana jest przez większość jej mieszkańców.
  • Паводзіны Расеі прагматычныя, адпавядаюць яе нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. (…) У дачыненьні да Беларусі расейскае кіраўніцтва праводзіць тую палітыку, якая ня проста адпавядае нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам Расеі, але і падтрымліваецца большасьцю яе насельніцтва. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 175.
 • Zajmowanie się polityką na Białorusi jest bardzo stresogenne. Czasem masz wrażenie, że pływasz w błocie.
  • Займацца ў Беларусі палітыкай – гэта вельмі стрэсагенна. Часам адчуваньне такое, нібы ты плывеш у балоце. (białorus.)
  • Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея…, op. cit., s. 123.