Przejdź do zawartości

Piotr Morta

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Piotr Paweł Morta (ur. 1959) – polski działacz związkowy i samorządowy, ekonomista, działacz podziemnej „Solidarności”, wiceprzewodniczący ERZ Pfleiderer AG, racjonalizator, wynalazca.


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Piotr Morta (2018)

A[edytuj]

 • A niskie wynagrodzenia to niestety większa emigracja. Polski nie stać na kształcenie kadr dla gospodarek zachodnich. Te dobrze wykształcone kadry powinny być zagospodarowane na rynku polskim. Taka możliwość zaistnieje wówczas, kiedy pracodawcy zaprzestaną zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń i zarabiać kosztem pracowników, a skoncentrują się na inwestycjach w nowoczesne technologie, przede wszystkim w innowacje.

B[edytuj]

 • Byliśmy na tamie, pod krzyżem, który poświecił Nasz Ojciec Święty. Powinnością wszystkich Polaków i całej Europy jest pamięć o współczesnym męczenniku, który oddał swe życie za Prawdę, Ojczyznę i Wolność. „Wierność Ojczyźnie to nie wybór lecz Konieczność” – te słowa powtarzane przez obecnie błogosławionego księdza Jerzego są nadal bardzo aktualne o których wszyscy powinniśmy pamiętać i stosować je w życiu.

C[edytuj]

 • Chcemy mieć wpływ na rodzącą się kolejną nową wizję Europy. Musimy więc uczestniczyć w tworzeniu tejże wizji, aby współdecydować jaka będzie Europa. Najgorszym rozwiązaniem jest metoda pustych krzeseł. Jeżeli ją zastosujemy, to naszego stanowiska nikt nie uwzględni, bo nawet nikt się z nim nie zapozna.
  • Opis: Solidarność 80 nowym członkiem struktur europejskich.
  • Źródło: ITP, 13 lipca 2018
 • CSR to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem przyjazna pracownikom, klientom, dostawcom, społeczności lokalnej i wszystkim, z którymi firma wchodzi w jakieś relacje. Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że podstawowym zadaniem biznesu jest tworzenie zysku, ale trudno będzie wypracować zysk bez lojalnych pracowników. Pracownicy muszą być właściwie motywowani, ponieważ rynki pracy są coraz bardziej konkurencyjne i może się nagle okazać, że nikt nie będzie chciał pracować w firmie, w której nie obowiązują dobre zasady motywacji pracowników.
  • Opis: podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.
  • Źródło: „Kulisy Powiatu”, 19 sierpnia 2009
 • Często zadajemy sobie pytanie dlaczego w Polsce nie ma innowacji. Jedną z głównych przyczyn jest czynnik ekonomiczny, a konkretnie brak opłacalności inwestycji w innowacje. Rozwój pozwalający tworzyć innowacyjne produkty jest nieopłacalny, skoro przedsiębiorstwa mogą zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń. Po prostu firmy zarabiają kosztem pracowników.
 • (…) człowiek bez wrogów to człowiek bez wartości.

D[edytuj]

 • Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi.

F[edytuj]

 • Firmy mogą wiele skorzystać na współpracy z uczelniami, konieczna jest więc aktywizacja w tym zakresie przedsiębiorstw. Tylko poprzez wspólne działania staną przed wyzwaniami gwarantującymi im rozkwit. Wzajemne zaufanie i współpraca na bazie pozyskanych środków unijnych jest gwarancją trwałego wzrostu gospodarczego w regionie. Wymaga to od przedsiębiorców i uczelni gotowości do prowadzenia wspólnej polityki według nowych, wspólnie uzgodnionych reguł.

G[edytuj]

 • Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.
 • Gospodarczy impet niegdyś nadawany przez wynalazki, które kiedyś fascynowały, a obecnie pozwalają jedynie funkcjonować, nie zapewniają właściwej dynamiki rozwoju i konkurencyjności. Zmiany muszą również powstawać w obszarze istniejących paradygmatów. Obecnie szansą jest inteligentna fabryka.

I[edytuj]

J[edytuj]

 • (…) jedyną drogą dla zabezpieczenia rąk do pracy na licznie rozpoczętych budowach, podobnie jak w całej polskiej gospodarce, potrzebny jest radykalny wzrost wynagrodzeń. Wolą stron, czyli rządu, pracodawców i organizacji pracowniczych powinno być pozytywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez kształtowanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej podczas jej tworzenia – „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.

K[edytuj]

 • Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.

M[edytuj]

 • (...) mało optymistyczna prognoza Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazuje, że liczba mieszkańców Polski w połowie XXI wieku ulegnie zmniejszeniu o prawie jedną piątą do poziomu 32 mln. Skutkować to będzie tym, że przed upływem ćwierćwiecza na jednego emeryta mają przypadać zaledwie dwie osoby w wieku produkcyjnym. Jest to sygnał wskazujący na to, że Polska nieuchronnie dąży do dramatycznej sytuacji – gwałtownego starzenia się społeczeństwa. Chcąc uchronić Polskę przed katastrofą demograficzną – a tym samym rynek mieszkaniowy przed kryzysem, a wręcz przed upadkiem – konieczne są niezwłoczne i skuteczne działania, które powinny zostać podjęte przez rządzących krajem, a które pobudzą reemigrację Polaków.
 • (…) mamy w Polsce wzrost gospodarczy. Polscy pracownicy niestety nie czerpią z niego korzyści. Młodzi Polacy dobrze wykształceni wyjeżdżają z kraju, ponieważ w Ojczyźnie zarabiają śmiesznie mało. Brak bezpieczeństwa w zatrudnieniu i żenująco niskie wynagrodzenia stanowią brak perspektyw na stabilną przyszłość i prowadzą kraj w kierunku wyludnienia, a ostatecznie do katastrofy ekonomicznej.
 • Mówi się, że z Polski wyemigrowało „za chlebem” około 3 milionów młodych ludzi. Politycy oceniali to zjawisko jako szansę dla Polaków. Ja oceniam je jako wielką klęskę, którą przyniosły nam źle przeprowadzone reformy w związku z przemianami społeczno-politycznymi po 1989 roku. Społeczeństwo zostało oszukane, a młodzież pozbawiona warunków do godnego życia. Tym samym zmuszona została ekonomicznie do emigracji „za chlebem”. Obecnie dla Polski jedyną szansą jest „reemigracja”. Zjawisko masowej emigracji ekonomicznej po 1989 roku niesie dla Polski same negatywne skutki. Skoncentruję się na zidentyfikowaniu niektórych ekonomicznych i demograficznych skutków, a mianowicie:
 1. Obecnie co dziesiąte polskie dziecko rodzi się w Europie Zachodniej – oczywiście poza granicami naszej ojczyzny.
 2. Ogromny ubytek młodych i dobrze wykształconych ludzi skutkował w ostatnich czasach głębokim niedoborem rąk do pracy i powstaniem setek tysięcy wakatów.
 3. Zainwestowano środki w wychowanie i wykształcenie dzieci, a później w formie nieodpłatnej, dobrze przygotowanymi do pracy młodymi ludźmi obdarowane zostały kraje wysokorozwinięte.
 4. Przerażające jest to, że na powtarzającym się wzorcu polityki gospodarczej, realizowanej od roku 1989 przez kolejne ekipy rządzące a której skutkiem była masowa emigracja ekonomiczna, elity polityczne nadal tworzą swoje nowe wizje dla Polski. Ten powtarzający się wzorzec możemy nazwać błędnym kołem.

Należy w tej sytuacji zadać pytanie czy jest szansa na „reemigrację” Polaków?

N[edytuj]

 • (…) najlepszym sposobem zabezpieczenia przyszłości Pfleiderer oraz miejsc pracy personelu jest otwarta, wspólna i konstruktywna współpraca pomiędzy firmą oraz przedstawicielami pracowników (…).
 • Największa bariera dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości to niedopasowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy. „Produkcja przez szkoły bezrobotnych” jest hamulcem dla gospodarki. Polskie szkolnictwo zawodowe wymaga gruntownej zmiany.
  • Opis: Wpływ kształcenia zawodowego na gospodarkę w ocenie Piotra Morty – członka Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
  • Źródło: powiatowy.pl, 7 marca 2017
 • Należałoby zatem zrzucić z systemu edukacji skórę suchych faktów i odtwórczego rozwiązywania testów, zaopatrując go w zajęcia wspierające kreatywność, z wykorzystaniem innowacyjnych metod (…).
 • Należy pamiętać, że Polska to naród, który nie poddał się podczas stuletniej niewoli, odradzając się jak feniks z popiołów w 1918 roku. Nie zwyciężyła go również tyrania niemieckiego nazizmu i bolszewickiego komunizmu. Polska przeciwstawiła się Holokaustowi. To wreszcie kraj, w którym powstała „Solidarność”. Nie można zapomnieć o twórcach i założycielach „Solidarności”, bo są to synowie umiłowanej ojczyzny.
 • Nie będę na tyle bezczelny, by wypominać panu staroście wysokość jego pensji.
 • Niestety te decyzje niosły za sobą określone konsekwencje i zemstę – tak, jak zresztą ostrzegali mnie przyjaciele. Miałem świadomość, że się narażam, że szykany dotkną zarówno mnie, jak i moich kolegów. Otrzymywałem maile i SMS-y z pogróżkami i groźbami karalnymi.
  • Opis: w sprawie działań sprzecznych z zasadami demokracji i wolności osobistej.
  • Źródło: ITP, 14 czerwca 2015

O[edytuj]

 • Oby obecna reforma nie była fikcją, uczenie suchych faktów i preferowanie odtwórczego rozwiązywania testów należy zastąpić wspieraniem kreatywności i innowacyjności. Uczniowie powinni również mieć możliwość korzystania z doradztwa zawodowego.
 • Olbrzymie dysproporcje ekonomiczne między krajami starej i nowej Unii nie maleją. Niestety nadal istnieje podział na Wschód i Zachód. Przed nami stoją więc kolejne wyzwania. Naszym celem jest Europa w której szanowane są prawa ludzi do godnego i szczęśliwego życia. Niestety, nadal niski poziom dochodów w Polsce jest przyczyną wykluczenia społecznego. To wielowymiarowe zjawisko – w wyniku ograniczonego dostępu do zasobów i dóbr oraz deprywacji potrzeb – w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym i kulturowym. Musimy przekonać zarządzających, aby pochylili się z troskę nad rozwiązaniami pozwalającymi zachować równowagę ekonomiczną społeczeństw.

P[edytuj]

 • Polskie elity intelektualne końca XIX wieku, zwane niepokornymi wypracowały podstawy programowe najważniejszych do dziś obozów ideowo-politycznych. Pomimo braku własnej państwowości Polacy budowali struktury nowoczesnego narodu, które przekształciły się w struktury wolnego kraju. Ważnym czynnikiem integrującym Polaków był Kościół Katolicki, którego losy wpisywały się w dzieje narodu pozbawionego ojczyzny, walczącego o niepodległość. W przededniu pierwszej wojny światowej staliśmy się zatem narodem zdolnym do samorządzenia, mającym fundamenty pozwalające po ponad stu latach niewoli utworzyć strukturę samodzielnego i wolnego państwa. Marzenia Polaków o wolności wreszcie zaczęły się spełniać (...).
 • Pracownicy w Polsce często traktowani są jako „tymczasowi”, w związku z tym coraz częściej zaczynają traktować pracodawców również jako „tymczasowych”. Niestety działania takie są niekorzystne zarówno dla firm, jak i dla pracobiorców.
 • Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.
  • Opis: podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.
  • Źródło: „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, 28 lipca 2010
 • Przede wszystkim osobista wolność ludzi staje się początkiem suwerenności narodu. Człowiek może korzystać ze swoich praw, również obywatelskich, jeżeli posiada wolność osobistą, tę będącą w sercu. Tej wolności umiejscowionej w sercach ludzi nie da się ukształtować konstytucją, decyzją sądu czy ustawą. Niezależne myślenie i autonomiczne kształtowanie własnego życia oparte o dobrze wybrane wartości to świadome tworzenie warunków do wyznaczania drogi do wolności. Niepodległości nikt z zewnątrz nam Polakom nie przyniósł w darze, nikt jej nie gwarantował, nie wprowadził w życie w formie aktów prawnych i nie nadał dekretem. To córki i synowie polskiej ziemi poświęcali sprawie wolności swoje siły i talenty.

R[edytuj]

 • Rzeczywistość gospodarcza zmienia się w Polsce szybko, a relacje związki zawodowe – pracodawca pozostają w wielu zakładach anachroniczne i toksyczne. Manipulowanie załogą, blokowanie zmian w firmie prowadzące do jej osłabienia, kurs na konfrontację z pracodawcą, a z drugiej strony usztywnianie stanowiska, niechęć do dialogu i postrzeganie związku jako odwiecznego wroga. To codzienna praktyka, która zmienia się tak wolno, jak ludzka mentalność. Relacje związki zawodowe a pracodawcy to niestety trudna sztuka kompromisu.

S[edytuj]

 • Sprawa staje się bardziej czytelna, kiedy widzimy jak rządy Unii Europejskiej wspierają finansowo objęte kryzysem obszary gospodarcze. Skoro rządy z pieniędzy podatników wspierają sektor finansowy i przemysłowy, to zarządy banków i przedsiębiorstw powinny odpowiadać nie tylko przed akcjonariuszami, ale przed całym społeczeństwem – tak twierdzi w swych wypowiedziach profesor Joshua D. Margoh’s z Harward Business School.
  • Opis: podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.
  • Źródło: „Kulisy Powiatu”, 19 sierpnia 2009
 • Symbolem solidarnościowej rewolucji powinno być przywrócenie godności milionom Polaków oraz działaczom opozycji antykomunistycznej i demokratycznej w PRL, jak również ich rodzinom, poprzez zabezpieczenie im godnego życia. Działacze opozycyjni włożyli tytaniczną pracę w odzyskanie niepodległości i są obecnie w większości przekonani, że rząd Mateusza Morawieckiego przywróci im wiarę w sens naprawy Rzeczpospolitej.
  • Opis: Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.
  • Źródło: powiatowy.pl, 18 marca 2018
 • (…) szkoły nie powinny być fabrykami produkującymi bezrobotnych, tylko otwierać takie kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie.
 • Szpital generuje zyski i jednocześnie likwiduje oddziały, tym samym zmniejszana jest ilość świadczeń dostępnych mieszkańcom powiatu. A miało być inaczej, podczas przekształceń własnościowych informowano, że szpital będzie się rozwijał i dywersyfikował usługi.
  • Opis: podczas sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której dyskutowano czy konfliktu w szpitalu można było uniknąć.
  • Źródło: powiatowy.pl, 2 lipca 2014

T[edytuj]

 • Trzydzieści lat „Solidarności” to czas, w którym Polska odzyskała pełną niepodległość.
  • Opis: po wyborze na przewodniczącego „Solidarności” w wieruszowskich zakładach Pfleiderer Prospan S.A. w 2010.
  • Źródło: Kulisy Powiatu, 11 lutego 2010

U[edytuj]

 • Uzdrowienie gospodarcze w tych krajach (w nowych krajach Unii Europejskiej – przypis red.) będzie zależało od ich możliwości zbudowania mocnej bazy popytu wewnętrznego. Wymaga to lepszego przestrzegania praw pracowniczych, wzrostu wynagrodzeń (…).
  • Opis: referat Piotra Morty na międzynarodowej konferencji PASOC, Wrocław, 19 października 2009.
  • Źródło: pasoc.innopas.eu

W[edytuj]

 • (…) w czasie burzy mózgów powstają najciekawsze pomysły, to jest tylko kwestia ogarnięcia tego, przetworzenia i wybrania najlepszych propozycji.
 • W nowoczesnych firmach coraz częściej szef zajmuje wspólną przestrzeń ze swoimi podwładnymi, pracuje z nimi ramię w ramię. Struktury przedsiębiorstw przybierają coraz bardziej płaską formę. Przełożony jest bardziej mentorem niż szefem. Takie rozwiązanie wraz z dobrym systemem motywowania procentuje optymalną efektywnością.
 • W Polsce głód mieszkaniowy jest ogromny. Jesteśmy na dole statystyk europejskich, nie tylko jeśli chodzi o liczbę powstających lokali mieszkaniowych, ale także pod względem ich stanu technicznego czy wyposażenia w media. Remedium na tę sytuację ma być rządowy program Mieszkanie Plus.
 • Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.

Z[edytuj]

 • (…) zbliżające się roztopy uczynią z niej ponownie „drogę do piekła”, szczególnie dla trójki dzieci uczęszczających do szkoły (…).
 • Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że w dziedzinie innowacyjności gorzej od Polski wypadają tylko cztery kraje. Dwa małe bałtyckie Litwa i Łotwa oraz Bułgaria i Rumunia. Kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Polsce ma wiele czynników. Duże nakłady na rzecz inwestycji, konsolidacja działań i pełne partnerstwo z krajami całej Unii Europejskiej. Istnieje konieczność ujednolicenia rynku innowacyjnego w Europie i potrzebę wzrostu poziomu inwestycji strategicznych i publicznych. Niestety jednym z czynników, które posiadają znaczący wpływ na opóźnienie Polski w dziedzinie innowacyjności jest niski poziom wynagrodzeń.
 • (…) zmiany w szkolnictwie zawodowym są konieczne, szkoły nie powinny „produkować bezrobotnych”, do szkoły nie powinno się „chodzić”, w szkole należy się uczyć.
 • Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 80% Polaków marzy o własnym domu. Ci, którzy zadowalają się mieszkaniem, przyznają, że odstraszają ich uciążliwe obowiązki związane z posiadaniem własnego „uwitego gniazdka”. Wielu nie realizuje własnych marzeń, bo przytłacza ich wielkość nakładów na budowę i koszty utrzymania lokum.

Ż[edytuj]

 • Życie i zdrowie ludzi jest wartością najwyższą, nikt tych wartości pod żadnym pozorem nie może lekceważyć. Argumenty ekonomiczne i inne nie mogą stanowić przeciwwagi dla zdrowia i życia ludzkiego.

O Piotrze Morcie[edytuj]

 • 11 czerwca 2018 r. Komitet wykonawczy EFBWW podjął decyzję o przyjęciu Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność-80 na członka EFBWW. Witamy Państwa Organizację w Brukseli jako nowego członka od 1 lipca 2018 r.- napisał Sam Hägglund – Sekretarz Generalny EFBWW – w liście skierowanym do Solidarności 80. Solidarność 80 dotychczas nie funkcjonowała w strukturach europejskich central związkowych w Brukseli. Tym samym możliwość wpływania na prawo europejskie miała znikome. Osobiste kontakty Piotra Morty z przedstawicielami struktur europejskich zaowocowały przyjęciem KS BDOŚ S80 w skład Europejskiej Federacji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego.
 • (…) mieszkaniec jednego z przysiółków Teklinowa martwi się, że znów jego dzieci w drodze do szkoły będą grzęzły w błocie i gubiły buty. To nie przesada. Takie zdarzenia miały miejsce podczas ubiegłorocznego okresu jesienno-zimowego. (…) HORROR ODEGRA SIĘ NA NOWO?! (…) zima zbliża się szybkimi krokami i obawiamy się, że nasze dzieci w drodze do szkoły znów będą gubić buty. (…) Mieszkaniec uważa też, że jedyną osobą która od początku do końca jest zainteresowana losem jego rodziny to radny powiatowy, Piotr Morta.
  • Opis: relacja w gazecie „Łącznik” o tragicznej sytuacji dzieci w drodze do szkoły – artykuł pt. Odpier… się od nas!
  • Źródło: tugazeta.pl, 9 listopada 2013
 • "…myślałem, że jak go złapię to mu nogi powyrywam temu Piotrusiowi…" opowiadał premier (wicepremier Janusz Tomaszewski - przypis red.) Zapytany premier kto to Piotruś odpowiedział, że chodzi o Piotra Mortę. „Otwieram lodówkę a tam Piotruś…..” – kontynuował premier, dręczył mnie, aż do momentu podjęcia przez Rząd RP i moje ministerstwo decyzji o podziale administracyjnym Polski na Powiaty. "Nie odpuszczał, przyjechałem do Was na Piotra zaproszenie, zobaczyłem to tętniące życiem miasto i gminy, które miały wchodzić w skład powiatu i to zaangażowanie ludzi. Wszystkich skupił wokół sprawy którą skutecznie drążył i doprowadził do pozytywnego zakończenia (...)".
 • Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.
 • Trzech opozycjonistów zostało odznaczonych medalami „Pro Patria” podczas piątkowej uroczystości 25-lecia związku Solidarność 80 w Katowicach. Odznaczenia wręczył p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Wśród uhonorowanych medalami „Pro Patria” w uznaniu „szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny” znaleźli się działacze opozycyjni, później także działający m.in. w „Solidarności 80”: Stanisław Brzeźniak, Piotr Paweł Morta i Ryszard Majdzik.
 • W Królewskiej Katedrze na Wawelu NSZZ „Solidarność 80” organizacja wchodząca w skład Forum Związków Zawodowych świętowała jubileusz 25 rocznicy powstania. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dwóm działaczom „Solidarności 80” – Piotrowi Morcie – członkowi Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa łódzkiego i Stanisławowi Brzeźniakowi z Małopolski, odznaczenia („Primus in Agendo” – przypis red.) przyznane przez Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.