Przejdź do zawartości

Biblia Warszawsko-Praska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Biblia Warszawsko-Praska – katolicki przekład Biblii na język polski dokonany przez Kazimierza Romaniuka. Nowy Testament wydano w 1976, a całą Biblię w 1997.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament[edytuj]

Księga Rodzaju[edytuj]

 • I zbliżył się mężczyzna do swojej żony, Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła: Z pomocą Jahwe urodziłam człowieka.
  • Źródło: Rodzaju 4, 1
 • Wtedy to powiedziała pewnego dnia starsza córka do młodszej: Nasz ojciec jest już, co prawda, stary, ale nie ma tu żadnego mężczyzny, który by, jak to w świecie bywa, zbliżył się do nas. Chodź, dajmy ojcu wina, tak, żeby się upił, a potem położymy się przy nim, aby otrzymać potomstwo od niego, naszego ojca.
  • Źródło: Rodzaju 19, 31–32
  • Opis: rozmowa córek Lota między sobą po zniszczeniu Sodomy i Gomory.

Księga Wyjścia[edytuj]

Księga Kapłańska[edytuj]

Księga Liczb[edytuj]

Księga Powtórzonego Prawa[edytuj]

Księga Jozuego[edytuj]

Księga Sędziów[edytuj]

Księga Rut[edytuj]

Pierwsza Księga Samuela[edytuj]

Druga Księga Samuela[edytuj]

Pierwsza Księga Królewska[edytuj]

Druga Księga Królewska[edytuj]

Pierwsza Księga Kronik[edytuj]

 • Śmierć spotkała Saula dlatego, iż dopuścił się wykroczeń przeciw Jahwe; nie słuchał słów Jahwe. Szukał rady u wróżbitów, którzy wywoływali zmarłych, a nie zwracał się po rady do Jahwe. Dlatego Jahwe zesłał na niego śmierć, a władzę królewską po nim przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
  • Źródło: 1 Kronik 10:13–14
 • Lecz oto szatan zaczął nastawać na Izrael i podsunął Dawidowi myśl, żeby przeprowadził spis całej ludności.
  • Źródło: 1 Kronik 21:1

Druga Księga Kronik[edytuj]

Księga Ezdrasza[edytuj]

Księga Nehemiasza[edytuj]

Księga Tobiasza[edytuj]

Księga Judyty[edytuj]

Księga Estery[edytuj]

Pierwsza Księga Machabejska[edytuj]

Druga Księga Machabejska[edytuj]

Księga Hioba[edytuj]

Księga Psalmów[edytuj]

Księga Przysłów[edytuj]

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa[edytuj]

Pieśń nad Pieśniami[edytuj]

Księga Mądrości[edytuj]

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk[edytuj]

Księga Izajasza[edytuj]

Księga Jeremiasza[edytuj]

Lamentacje[edytuj]

Księga Barucha[edytuj]

Księga Ezechiela[edytuj]

Księga Daniela[edytuj]

 • W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki.
  • Źródło: Daniela 2,44

Księga Ozeasza[edytuj]

Księga Joela[edytuj]

Księga Amosa[edytuj]

Księga Abdiasza[edytuj]

Księga Jonasza[edytuj]

Księga Micheasza[edytuj]

Księga Nahuma[edytuj]

Księga Habakuka[edytuj]

Księga Sofoniasza[edytuj]

Księga Aggeusza[edytuj]

Księga Zachariasza[edytuj]

Księga Malachiasza[edytuj]

Nowy Testament[edytuj]

Ewangelia wg św. Mateusza[edytuj]

Ewangelia wg św. Marka[edytuj]

 • Przedtem jednak musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
  • Źródło: Ewangelia Marka 13, 10

Ewangelia wg św. Łukasza[edytuj]

Ewangelia wg św. Jana[edytuj]

Dzieje Apostolskie[edytuj]

 • Gdy jednak zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.
  • Źródło: Dz. Ap. 1, 8

List św. Pawła do Rzymian[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Koryntian[edytuj]

List św. Pawła do Galatów[edytuj]

List św. Pawła do Efezjan[edytuj]

List św. Pawła do Filipian[edytuj]

List św. Pawła do Kolosan[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza[edytuj]

List św. Pawła do Tytusa[edytuj]

List św. Pawła do Filemona[edytuj]

List do Hebrajczyków[edytuj]

List św. Jakuba Apostoła[edytuj]

Pierwszy list św. Piotra Apostoła[edytuj]

Drugi list św. Piotra Apostoła[edytuj]

Pierwszy list św. Jana Apostoła[edytuj]

Drugi list św. Jana Apostoła[edytuj]

Trzeci list św. Jana Apostoła[edytuj]

List św. Judy Apostoła[edytuj]

Apokalipsa św. Jana[edytuj]

 • On otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrapienia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku.
  • Źródło: Apokalipsa 21, 4

Zobacz też[edytuj]